top of page

אשכול גנים ק. אתא- רונית שרף

מיועד לגננות

בפתרון למידה זה נעסוק בתכנים מתוך עולם עבודת הגננת, בהכלה והשתלבות במיקוד הקשר עם הורים בגן, והתמודדות עם התנהגויות שונות ומורכבות של ילדים. זאת מתוך ברור עמדות ורגשות הגננת ביחס למצבים והתנהגויות המתרחשות בגן והעמקת יכולת ההכלה והאמפתיה של הגננת כלפי הילד ורגשותיו ומתן כלים יישומיים להתמודדות עם התנהגויות תוקפניות של ילדים בגן. כמו כן הלמידה תיגע בתחום השפה, בהקשר של צמצום פערים.


מספר פתרון הלמידה: 216751

שם המרצה: רונית שרף
Comments


bottom of page