top of page
Colorful Notebooks

הנחיות ונהלים

 

מידע למשתלמים 

 

* על כל משתלם חלה חובת נוכחות מלאה בהשתלמויות. ניתן להיעדר מסיבות מוצדקות  עד 20% משעות ההשתלמות. שימו לב להיקף המפגשים בכל

\השתלמות. השתלמות בה כל מפגש הוא בן 3 שעות ניתן להיעדר שני מפגשים. בהשתלמות בה כל מפגש הוא בן 4 שעות ניתן להיעדר מקסימום מפגש אחד.

* באחריות המשתלם לבדוק את תאריכי המפגשים בכל ההשתלמויות בהן הוא רשום ולוודא שאין מפגשים חופפים ביניהן.

* הצטרפות מאוחרת להשתלמות, חופשת לידה- למעט 14 יום לאחר תאריך הלידה, ימי מחלה, מילואים, שמירת הריון, סיבות אישיות  וכן היעדרות עקב פעילות בית ספרית (אסיפות הורים, טיולים, ישיבות) – כל אלה מהווים חלק מ- 20% ההיעדרות המותרת בהשתלמות – נא לדאוג לאישורים מתאימים אותם יש לצרף ליומן ההשתלמות לפני שליחתו למשרד החינוך.

* באחריות המשתלם בכל מפגש, לחתום על דף הנוכחות המועבר. חתימה אישית ורישום ת.ז. מהווה אישור השתתפות.
 

 *  יש להקפיד על אווירת לימודים נעימה במהלך ההשתלמות. יש להגיע בזמן לתחילת השיעור. להימנע מיציאה וכניסה במהלך השיעור. להימנע מדיבורים המפריעים למרצה ולקבוצה.

לידיעתכם, הפסקות מתקיימות כל שעה וחצי, ומשך ההפסקה לא יעלה על 15 דקות.

* מפגשים וירטואלים יתקיימו על פי התאריכים המפורסמים. בכל תאריך יעלה המרצה את מטלת המפגש לסביבת הלמידה הוירטואלית המלווה את ההשתלמות.

*על פי הנחיות משרד החינוך, כל השתלמות של אופק חדש (גם בהיקף של 30 ש') מחייבת הגשת עבודה או כתיבת בחינה. מטלה זו חלה על כל המשתתפים גם אלו שאינם שייכים לאופק חדש.

משתלם שלא נכח ב- 80% משעות ההשתלמות, לא יהיה זכאי לגמול גם אם הגיש עבודה.

כמו כן, משתלם שנכח בכל המפגשים ולא הגיש את מטלת הסיום, לא יהיה זכאי לגמול.

*עם סיום ההשתלמות, מרכז הפסג"ה ישלח את יומן ההשתלמות למשרד החינוך להמשך טיפול.

בהמשך כל משתלם יקבל ממשרד החינוך, אישור המעיד על השתתפותו בהשתלמות וכן את ציון העבודה שהגיש. יש להתאזר בסבלנות. 

מידע למורי המורים והמנהלים

הנחיות לניהול פדגוגי ומנהלי של הקורסים לפיתוח מקצועי לקבלת אישור מנהלי פדגוגי 

ליבת מערכת החינוך היא ההון האנושי שנתברכנו בו עובדי ההוראה. – "איכותה של מערכת חינוך
אינה יכולה לעלות על איכות מוריה "(דוח מקנזי 2002 ). אי לכך, המחויבות שלנו היא הצמחת עובדי
ההוראה באמצעות תהליכים של פיתוח למידה ופיתוח מסגרות להתפתחות מקצועית.
העקרונות המובילים את ההתפתחות המקצועית במחוז חיפה הם:
א. למידה התנסותית
ב. מן השדה אל השדה
עקרונות אלה מאפשרים את פיתוח הידע הפרקטי, התיאורטי והאקדמי כמו גם התחדשות אישית
ומקצועית של עובד ההוראה לאורך הנתיבה המקצועית.

להלן הנהלים החדשים הנדרשים החל משנה"ל תשע"ח:
1. מילוי טופס הבקשה:
יש להקפיד על הלימה בין התכנית המוצגת במתווה לבין הקורס המוצע: שם הקורס, מטרות,
ראשי פרקים, נושאים מפורטים, מתודולוגיות, רשימה ביבליוגרפית, משימות הקורס, שמות
המנחים ותוארם. את המנחים יש לבחור מתוך מאגר המרצים במנהלת ההשתלמויות.
את הטופס יש להגיש לפחות 45 ימים לפני תחילת הקורס.
קורס ייפתח רק לאחר קבלת אישור מנהלי ואישור פדגוגי.
שימו לב:
* קורס שייפתח ללא אישור מנהלי ופדגוגי לא ייזכה את הלומדים בגמול.
* מפגש שיתקיים לפני שיוך תקציבי ישולם ע"י בית הספר. –
* פתיחת קורס מותנית בהשתתפות של 25 משתלמים לפחות ברישום מראש.
2. כרטיס דיווח בפועל:
א. על כרטיס הדיווח בפועל להגיע למרכז הפסג"ה עד 48 שעות ממועד קיום המפגש,
במסירה ידנית, בסריקה ממוחשבת או בדואר רשום.
על החתימות להיות מקוריות ויש לוודא כי הן תתבצענה בעט צבעוני )לא בעט
שחור ולא בעט כחול(. לא יתקבל דיווח בפקס.
ב. יש להודיע למרכז הפסג"ה 10 ימים מראש על שינוי מועד של מפגש מתוכנן.
שימו לב:
* מפגש שידווח בדיעבד לא יאושר והמוסד החינוכי יישא בהוצאות.

3. עמידה בדרישות הקורס וסגירת יומן:
א. על כל לומד לעמוד בכל הדרישות הפדגוגיות והמנהליות של הקורס כפי שאושרו על ידי
הפיקוח על הפיתוח המקצועי, כתנאי לזכאותו לגמול בגין אותו קורס.
ב. סגירת יומן:
יש לסגור את היומן במועד שנקבע, אף אם לא כל המשתתפים הגישו את העבודות בזמן .
* יומן השתלמות ללא ציון – יועבר תוך 10 ימים ממועד סיום ההשתלמות לפיקוח על ·
הפיתוח המקצועי כאשר כל הפרטים הנדרשים מולאו כראוי וצורפו אליו כל
המסמכים הרלוונטיים. מומלץ כי בתהליכים בית – ספריים יאשר מנהל בית הספר
את הנתונים המוגשים ביומן ההשתלמות.
* יומן השתלמות עם ציון – יועבר תוך 30 ימים ממועד סיום ההשתלמות לפיקוח על ·
הפיתוח המקצועי כאשר כל הפרטים הנדרשים מולאו כראוי וצורפו אליו כל
המסמכים הרלוונטיים הנדרשים. לפיכך, מומלץ להגיש את העבודות בקורס עם ציון
במפגש לפני האחרון.

שימו לב:
* משתלם אשר לא יגיש את העבודה על-פי המועד המפורט בסעיף 3ב', לא יהיה זכאי 
לקבלת גמול בגין השתתפות בהשתלמות.
* במקרים של בעיות רפואיות ואישיות ממושכות, כגון: חופשת לידה, מילואים (10
ימים ומעלה בחודש של סוף ההשתלמות), מחלה ממושכת של קרוב מדרגה ראשונה
ואֶבֶל, ניתן יהיה להגיש בקשה לפיקוח על הפיתוח המקצועי באמצעות מרכז הפסג"ה,
או הגוף האקדמי המנהל את יומן ההשתלמות, על מנת לקבל אישור להגשה מאוחרת
של העבודה.
* בקשות לחריגים יוגשו עד 30 ימים ממועד סיום ההשתלמות בפועל.
4. שינויים בתכנית הקורס:
א. יש לוודא כי קיימת הלימה בין תאריכי הקורס שהוגשו למרכז הפסג"ה לבין תאריכי
המפגשים כפי שמדווח ביומן.
ב. ככלל, שינויים בהיקף הקורס ותכניו ושינוי במספר הלומדים, מחייבים אישור מראש
ובכתב מאת הפיקוח על הפיתוח המקצועי. באם מתבטל מפגש, יש לקבוע מועד חדש בתוך
תקופת הקורס שאושרה על ידי הפיקוח על הפיתוח המקצועי.
שימו לב:
* קורס שיימצא בו חוסר התאמה בין התאריכים המופיעים במנהלת ההשתלמויות לבין המפגשים המדווחים ביומן – לא יאושר הגמול למשתלמים.

* אין להוסיף ליומן ההשתלמות מפגש לאחר מועד הסיום המתוכנן של הקורס.

* בשום מקרה לא יאושרו מפגשים בדיעבד.

5. משימות הקורס:
א. תוצרי הלמידה של הקורס יהוו מנוף לשיפור תהליכי הוראה למידה של עו"ה בעבודתו –
בחינוך והוראה.
ב. על העבודה להיות ממצה ויישומית.
ג. משימות במהלך הקורס יתבססו על חקר הפרקטיקה, על התנסות והמשגה של הלמידה
ועל דרכים ליישום הנלמד בכיתה, בהתייחסות לידע התיאורטי ולמיומנויות שנרכשו
בקורס.
לפיכך, מומלץ ליצור תלקיט של מספר משימות קטנות לאורך הקורס כולו.
שימו לב:
* מצורף נספח פדגוגי של מאגר הצעות למטלות לימודיות. מומלץ להיעזר במאגר זה
לפיתוח תוצרי למידה.
6. זכאות לקידום המקצועי:
הזכאות לקידום מקצועי בדרגה תינתן בהתאם לכללי הרפורמות ולא בהכרח בהתאם לשעות
הקורס המוצג ביומן.
שימו לב:
* אישור הזכאות מתעדכן ע"י המערכות הממוחשבות של המשרד.
* תהליך אישור הגמול לעו"ה יסתיים תוך 60 ימים ממועד סיום ההשתלמות.

 

 


bottom of page