top of page

שפה עברית לעולים חדשים


הכשרת מורים להוראת עברית כשפה שנייה על פי הגישה הפונקציונלית תקשורתית ובהלימה לצרכים המשתנים בחברה ובתרבות הישראלית. הקורס יתמקד בהוראה של העברית מתוך עניין וחוויה היוצרים הניעה לרכישת השפה.

הקורס יעמיד את אופנויות השפה: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה במרכז יחידות ההוראה ויעסוק במקומו של הדקדוק בהוראת שפה שנייה, באסטרטגיות לקידום קריאה, להעשרת אוצר מילים, לשטף בדיבור ולכתיבה קוהורנטית.


מספר פתרון הלמידה: 218287

אופן הלמידה: 218287

שם המרצה: עינת דהן


Comments


bottom of page