top of page

רכזים פדגוגיים שנה א'

פתרון למידה המיועד לרכזים הפדגוגיים שנה א' בתפקיד.

קורס זה בשיתוף אוניברסיטת חיפה.


במהלך הלמידה נחשוף את הגישות לניהול והובלה של תחום הפדגוגיה בבית הספר מתוך מטרה ללמד את הרכזים הפדגוגים את הידע, המיומנויות והכלים אותו הוא נדרש לצורך התמודדות בתפקיד.


שנה"ל תשפ"ד מזמנת למוביל/ה הפדגוגי/ת הבית ספרי אתגרים פדגוגיים, דידקטיים, פסיכו-פדגוגיים וטכנו-פדגוגיים מרובים, עימם מתמודדים מורי בתי הספר.

הקורס ממקד את כוחותיו של הרכז בחיזוק הידע והמיומנויות שלו לצורך הובלת גישות הוראה-למידה-הערכה מתקדמות הנדרשות מטעם משרד החינוך ובעת הזו. המפגשים בתהליך יזמנו לרכזים מרחב להתבוננות, לחקירה וללמידה של הובלה פדגוגית ולתכנון מערך למידה בית ספרי, הנותן מענים לצרכים מגוונים.


שאלות כמו: כיצד על הרכזים להחיל שינויים? באיזה אופן יוכלו להטמיע כלים? מהם העוגנים העומדים לרשותם? מהם מדדי הצלחה ? ועוד יעמדו בבסיסם של המפגשים.


מספר הקורס: 227813

אופן הלמידה: מקווןCommentaires


bottom of page