top of page

פיתוח מצוינות ושיח מתמטי (קמפוס מקוון)

הקורס יעסוק בפיתוח מצוינות ושיח מתמטי בכיתה הטרוגנית. בקורס נקדם הוראה דיפרנציאלית, תוך פיתוח אסטרטגיות פתרון שונות, שימוש בוויזואליזציה ודיונים מתמטיים. בנוסף ישולבו דרכי הערכה שונות, משימות מסדר חשיבה גבוה, שימוש ביישומונים ובמשחקים מתמטיים.


מספר הקורס: 215988

אופן הלמידה: היברידי

שם המרצה: קרן תבור

コメント


bottom of page