top of page

עולם נעלם? הטבע, המשבר ואנחנו


ההשתלמות עוסקת בתכנים שמופו מתוך תוכניות הלימודים בגאוגרפיה, מדעים, מדעי הסביבה וביולוגיה. האופן בו משפיע האדם על סביבתו הוא חוצה תחומי דעת ונידון בתחומי דעת נוספים.

במהלך ההשתלמות נכיר כלים שונים ומאגרי מידע מגוונים ונלמד כיצד להפיק מהם נתונים ומידע רלוונטי אותם תוכלו להציג לתלמידים בין אם במצגות ובין אם בפיתוח שאלות המבוססות על אותם מקורות.

הקורס יכלול אחד עשר מפגשים, מתוכם תשעה מפגשים סינכרוניים ומפגש אסינכרוני אחד. כמו כן, הוא יכלול סיור באוספי הטבע הלאומיים במוזיאון הטבע. כל מפגש בהשתלמות יפתח בהרצאות של שני מדענים.יות/מומחים.יות בסוגיה בה יעסוק המפגש. בסיום ההרצאה ובמהלכה המרצה י.תענה לשאלות המורים, ויתאפשר דיון בין המרצה למורים. בתום הדיון המורים ידונו בהיבטים הפדגוגיים של הוראת הסוגייה.

ההרצאות יוקלטו והמורים יוכלו להשתמש בהן, או בחלקים מההרצאה, להוראה שלהם בכיתות.


מספר הקורס: 215735

אופן הלמידה: מקוון

שם המרצה: עלינה בר יהודה, דקלה גיש- זוויות בחינוך

היקף שעות: 30

Commentaires


bottom of page