top of page

מתמטיקה

יסודי -

1. פיתוח מצוינות ושיח מתמטי - בקורס נעסוק בפיתוח מצוינות ושיח מתמטי במהלך השיעור בכיתה הטרוגנית. מטרת הקורס להעשיר את המורים בחומרים ובכלים למתן מענה בזמן שיעור לתלמידים מתקדמים ובו בזמן קידום כלל התלמידים במשימות מסדר חשיבה גבוה.

מרצה: קרן תבור

2. מעברים לחטיבה - הקורס נותן מענה לרצף הלמידה בין היסודי לחטיבה . בקורס עוסקים בנושאים מתוך תכנית הלימודים למורי ה-ו תוך שימת דגש לוויזואליזציה, משימות מסדר חשיבה גבוה והערכה מעצבת. הקורס משלב מפגשי זום ומפגשים אסינכרוניים להתנסות אישית בשטח.

מרצה: קרן תבור

3. הצמחת רכזי מתמטיקה - תפקיד הקורס לסייע בהצמחת רכזי מתמטיקה במתן כלים לעבודתם כמובילי תחום. נעסוק בתפקיד הרכז על היבטיו השונים תוך חיבור לאתגרי המחוז ולמטה.

מרצה: מירב אמסלם

4. מתמטיקה למורי ג-ד - בקורס עוסקים בנושאים מתוך תכנית הלימודים למורי ג-ד תוך שימת דגש לוויזואליזציה, משימות מסדר חשיבה גבוה והערכה מעצבת. הקורס משלב מפגשי זום ומפגשים אסינכרוניים להתנסות אישית בשטח.

מרצה: ד"ר מרוה ירדן


חט"ב - הקורסים שעתידים להיפתח לחטיבה העליונה בשנת תשפ"ג:

חלוקה לפי יחידות לימוד 3/4/5 יח"ל תכ"ל חדשה

בנוסף קורס בנושא: מיומנויות ניהול לרכז מתמטיקה


להרשמה
187 צפיות0 תגובות
bottom of page