top of page

מתי"א קריות גנים

מיועד לגננות

תמיכה אישית לגננת, 'ונטילציה' ושיח רגשי , למידה של מיומנויות וכלים להתפתחות אישית, חשיפה לפרויקטים ותוכניות לימוד אחרות.


מספר פתרון הלמידה: 215795

שם המרצה: רגב נגה, מרמור יוספה
bottom of page