top of page

מתי"א זבולון – מורות תקשורתיות


הכיתות התקשורתיות, בהם לומדים ילדים על ספקטרום האוטיזם, פועלים בבתי ספר נפרדים זה מזה וכל כיתה מתנהלת באופן עצמאי או באופן המותאם לבית הספר שבו היא נמצאת. לעיתים הצוותים בכיתות מרגישים תסכול ובדידות בהתמודדות עם הקשיים הבלתי נמנעים בעבודה עם אוכלוסייה כה מורכבת. ההשתלמות נועדה להוות קבוצת למידה, תמיכה ושייכות, מקום המאפשר העלאת דילמות, דיון וחשיבה משותפת, בד בבד עם חשיפה לידע עדכני בתחום.מספר פתרון הלמידה: 216765

שם המרצה: ליאה כץ, שני בוציר26 צפיות0 תגובות
bottom of page