top of page

מדריכים מחוזיים מתמטיקה

נעמיק בנושאים מתוכנית הלימודים בשכבות הגיל של היסודי. נעסוק בתפקיד המדריך כמוביל תהליכים בשעת חירום ובשגרה.


מספר פתרון הלמידה: 218476

אופן הלמידה: א-סינכרוני

שם המרצה: ד"ר דורית נריה
Comments


bottom of page