top of page

יש לנוע לנוע- על נרמול תהליכי הוראה ולמידה בשעת משבר

מיועד למורים המלמדים בחינוך העל יסודי

תקציר פתרון הלמידה: בניית מהלכים דידקטיים עם פוטנציאל לקדם שליטה והתנסות במיומנויות מקצועות הלימוד תוך כדי מצב חירום המצריך התבוננות על היבטים רגשיים וחברתיים שאינם כבשגרה. המפגשים יתבססו על שיח מקדם של מורי החטיבות והתיכונים ליצירת שפה פדגוגית סביב מיומנויות, כלים ושיטות הוראה בשעת משבר.


מספר פתרון הלמידה: 217404

שם המרצה: יאיר פידל

תאריך התחלה: 4.12.23

ההשתלמות בהיקף של 30 שעותComments


bottom of page