top of page

חינוך חברתי

קורס רכזים חברתיים

קידום למידה והתנסויות רגשיות חברתיות (SEL) בשעת חינוך מפתח הלב, באמצעות תכנית מפתח הלב המחודשת, ובתחומי דעת שונים וכן באורח החיים הבית ספרי.

קידום שייכות ומיומנויות חברתיות רגשיות בקרב תלמידים

קידום מעורבות חברתית ויזמות ברמת תלמיד, כיתה, בית ספר וקהילה.

טיפוח מנהיגות תלמידים. (מועצת תלמידים, ועדות, הנהגות)

טיפוח ערכים וזהות אישית ותרבותית וחינוך למניעת גזענות.

למידה והתנסות בדגש על 75 שנה למדינה בסימן מנהיגות ומנהיגים.

טיפוח ערך הכבוד לסביבה וחינוך לקיימות במטרה לצמצם את הפגיעה בכדור הארץ.

140 צפיות0 תגובות
bottom of page