top of page

בינה מלאכותית ולמידה רגשית חברתית

בהשתלמות זו נעסוק בשילוב כלים מקוונים מבסוסי בינה מלאכותית ושילובם בתהליכי הוראה והלמידה. נתמקד בהכרות עם הכלים והטכנולוגיות הזמינות למורים ותלמידים בסביבה, נתנסה במרכיבי אוריינות מחשב ומידע ומאפייניה במדיות שיתופיות שונות בהוראה, ובמגוון מודלים של הוראה-למידה דינמית, ובהכרות והפעלה של מגוון כלים שיתופיים ליישום.

מפגשים בזום

מרצה: תום הגלעדי


11 צפיות0 תגובות
bottom of page