top of page

בינה מלאכותית - גרפיקה בשירות ההוראה

בהשתלמות זו נעסוק בשילוב כלים מקוונים מבסוסי בינה מלאכותית בסביבות גרפיקה ושילובם בתהליכי הוראה והלמידה. נתמקד בהכרות עם הכלים והטכנולוגיות הזמינות למורים ותלמידים בסביבה, נתנסה במרכיבי אוריינות מחשב ומידע ומאפייניה במדיות שיתופיות שונות בהוראה, ובמגוון מודלים של הוראה-למידה דינמית, ובהכרות והפעלה של מגוון כלים שיתופיים ליישום.

מפגשים בזום

מרצה: שירה רוט
25 צפיות0 תגובות
bottom of page