top of page

בינה מלאכותית

בהשתלמות זו נעסוק בשילוב כלים מקוונים מבסוסי בינה מלאכותית ושילובם בתהליכי הוראה והלמידה. נתמקד בהכרות עם הכלים והטכנולוגיות הזמינות למורים ותלמידים בסביבה, נתנסה במרכיבי אוריינות מחשב ומידע ומאפייניה במדיות שיתופיות שונות בהוראה, ובמגוון מודלים של הוראה-למידה דינמית, ובהכרות והפעלה של מגוון כלים שיתופיים ליישום.

קורס היברידי

מרצה: הילי זברו


bottom of page