top of page

אוטיזם ASD

מיועד לכל סגלי ההוראה

ההשתלמות מיועדת להקנות ידע והבנה של עקרונות והליכים בסיסיים בלקויות תקשורת בהנת הלקות, בניהול כיתה, טיפול בבעיות התנהגות, בעיות חברתיות ובעיות רגשיות ומתן כלים ליישומם בשטח ע"פ מודל גפן- התנהגותי,קוגנטיבי, רגשי.מספר פתרון הלמידה: 219538

שם המרצה: עדי וינשטוק
コメント


bottom of page